Deklaracja dostępności

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie.

Data publikacji strony: 2021-03-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04. Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Prugar, pzeas@powiatbrzozow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 434 42 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Starostwa Brzozowski
Adres: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
E-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl
Telefon: 134342645
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Dostępność architektoniczna