ePUAP

Co to jest ePUAP? ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami pu...

Zadania serwisu ePUAP

Platforma ePUAP jest systemem uniwersalnym i tak pomyślanym, aby umożliwiać definiowanie kolejnych usług usprawniających obsługę obywateli i przedsiębiorstw. Usługi mogą rozwijać zarówno samorządy dla potrzeb lokalnych społeczności (tzw. usługi lokalne) jak i organy centralne, które budują usługi o zasięgu ogólnokrajowym (tzw. usługi centralne). 

Przykładem usługi centralnej jest możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty albo zawiadomienia o zbyciu pojazdu za pomocą dedykowanych dla tych zadań specjalnych formularzy. Usługą centralną uzupełniającą usługi dedykowane określonym zadaniom i często wykorzystywaną jest tzw. pismo ogólne do podmiotu publicznego. Usługa ta umożliwia skierowanie pisma do dowolnego podmiotu publicznego, który posiada konto na ePUAP w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu i dedykowany specjalny formularz lub droga elektroniczna nie jest dopuszczalna.

Przykładem usługi lokalnej może być usługa dotycząca składania drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Usługi te mogą być różne w różnych gminach ze względu na to, że to gminy ustalają sposób naliczania i wysokość opłat lokalnych.

Korzystanie z ePUAP — Profil Zaufany

Żeby skorzystać z platformy ePUAP, trzeba założyć profil zaufany. Profil Zaufany umożliwia potwierdzenie tożsamości jego posiadacza w usługach publicznych w internecie; pozwala też podpisywać pisma w postaci elektronicznej kierowane do podmiotów publicznych. Podpis potwierdzony profilem zaufanym podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Jak założyć Profil Zaufany?

Obecnie profil zaufany ePUAP można założyć przez jeden z banków: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Envelo (Bank Pocztowy) i Bank Pekao. 

Przeczytaj o Profilu Zaufanym 

Przejdź do strony Profilu Zaufanego

Co załatwisz dzięki ePUAP?

Dzięki ePUAP, nie wychodząc z domu, można załatwić m.in. następujące sprawy: 

 • wysłać pismo ogólne do podmiotu publicznego,
 • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego,
 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • złożyć wniosek wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
 • złożyć zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • złożyć zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US,
 • zgłosić wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 • załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,
 • składać wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,
 • uwierzytelnić dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych,
 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • złożyć wniosek o rejestrację w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych, itp.

ePUAP jest platformą, na której inne serwisy i rejestry udostępniają swoje usługi, wśród są m.in.:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 poz. 565 z póz. zm.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1626

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U. 2016 poz. 1579

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1633

---

Uwaga: Konto na platformie ePUAP jest bezpłatne!

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną kliknij w poniższy link i zaloguj się na platformie ePUAP.

EPUAP

lub bezpośrednio na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie

/PZEASBrzozow/SkrytkaESP

Przejdź do wpisu
Powrót