Rejestr umów 2021

Rejestr umów Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie zawartych w 2021 r.  

Lp. Nr umowy/tytuł Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy (zł brutto) Okres obowiązywania umowy
1. Umowa o wykonanie służby BHP 04.01.2021 Janusz Leń Wykonanie zadania służby BHP 600,00 04.01.2021-30.06.2021
2. Umowa nr 01/01/2021 21.01.2021 Resgraph sp. z o.o. Dostawa artykułów biurowych 4119,60 21.01.2021-31.12.2021
3. Umowa nr 02/01/2021 25.01.2021 F.H. Soft Dostawa środków czystości 3803,41 25.01.2021-31.12.2021
4. U-654/2021/NA 01.02.2021 ZETO-Rzeszów S.A. Udostępnienie licencji BIP 1980,30 01.02.2021-31.12.2021
5. Umowa o obsługę prawną 01.03.2021 Radca Prawny Lucyna Gosztyła-Orzechowska Prowadzenie obsługi prawnej 9840,00 01.03.2021-31.12.2021
6. Umowa z dnia  01.06.2021 01.06.2021 Oświatowa Kasa-Zapomogowo Pożyczkowa Świadczenie pomocy dla Kasy - od 01.06.2021 na czas nieokreślony
7. Umowa o wykonanie zadania służby BHP 01.07.2021 Janusz Leń 36-226 Blizne 338A wykonywanie zadania służby BHP 600,00 zł 01.07.2021-31.12.2021
8. Umowa utrzymania oprogramowania nr 1410/2021 04.10.2021 QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. Moduł Kasa ZP systemu sQola Integra 1121,76 zł 24.10.2021 -  24.10.2022
9.  Umowa nr CBI/1478/2021/BR o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz świadczenia doradztwa informatycznego w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji 7.12.2021 r. Radosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych 4080,00 zł (netto) 01.01.2022 - 31.12.2023

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie, w tym m.in. w formie:

 1. Papierowej: pod adresem - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie, ul. H. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów
 2. Elektronicznej:
  • za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP, lub
  • przesyłając wniosek bezpośrednio na adres: pzeas@powiatbrzozow.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 1. Przedmiotu wniosku,
 2. Sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,
 3. Danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Organu.
 3. W przypadku, gdy Organ powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty odpowiadającej dodatkowym kosztom, które Organ ma ponieść w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Przejdź do wpisu

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zas...

Przejdź do wpisu
Powrót