Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

13.06.2023 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

08.05.2023 - Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Admnistracyjnym Szkół w Brzozowie.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brzozowie
Stanowisko pracy: referent 

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) posiadają obywatelstwo polskie,
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) posiadają wykształcenie wyższe lub średnie.

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) biegła znajomość programu MS Office w szczególności Excel, Word,
2) znajomość obsługi programu Vulcan – kadry, płace,
3) znajomość ustaw: Kodeks pracy, Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
4) posiadają udokumentowany staż pracy w zakresie kadrowo-płacowym w jednostkach oświatowych,
5) posiadają ukończone szkolenia w zakresie kadr i płac potwierdzone certyfikatami szkoleń,
6) umiejętność stosowania przepisów prawa,
7) umiejętność analitycznego myślenia,
8) umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy,
9) radzenie sobie w sytuacjach stresowych, a także pod presją ograniczeń czasowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1) obsługa kadrowa pracowników jednostek obsługiwanych,
  2) prowadzenie akt osobowych,
  3) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  4) sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych,
  5) sporządzanie dokumentów związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków itd.,
  6) wystawianie świadectw pracy,
  7) ustalanie prawa do urlopów wypoczynkowych, nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, urlopów dla poratowania zdrowia,
  8) prowadzenie ewidencji i rozliczanie urlopów pracowniczych,
  9) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
10) sporządzanie na wniosek pracowników oraz byłych pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7,
11) sporządzanie dokumentów, wniosków do celów ustalania emerytur i rent,
12) bieżąca realizacja badań lekarskich i szkoleń bhp pracowników obsługiwanych jednostek, współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
13) bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy oraz zmian innych przepisów prawnych z obszaru kadr i płac,
14) archiwizacja dokumentów kadrowych,
15) przygotowywanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
16) wykonywanie obowiązku w zakresie sprawozdawczości dla obsługiwanych jednostek,
17) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i głównego księgowego.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) umowa o pracę na pełny etat,
2) miejsce pracy – Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2,
3) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W kwietniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym   Zespole  Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brzozowie – 0%. 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny zawierający dane zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, 
     przebieg dotychczasowego zatrudnienia),
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub dokumentów potwierdzających okresy wymagane – zgodnie z pkt 2 ppkt 4, 5
4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko 
     referenta w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej hasłem „Nabór na stanowisko referenta w PZEAS”  w terminie do dnia 22-05-2023 r. do godz. 1530  
w siedzibie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie, 
pokój  nr 8 lub przesłać pocztą na adres Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów.
W razie przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą, za datę doręczenia do PZEAS uważać się będzie datę ich otrzymania. Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

8. Informacje dodatkowe dla kandydatów:
O dopuszczeniu do etapu kwalifikacji końcowej (rozmowy kwalifikacyjnej i testu lub tylko rozmowy, w przypadku małej liczby kandydatów) oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, w związku z tym należy podać w ofercie numer telefonu kontaktowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończonym naborze, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2 oraz opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.pzeas.powiatbrzozow.pl/  w zakładce konkursy.

9. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.13 ust. 1 i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L  Nr 119/1) – zwanego dalej RODO r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 44 212, e-mail: pzeas@powiatbrzozow.pl .
Dane przetwarzane są w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2.
2. Z Inspektorem ochrony danych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych nie będą podmioty inne niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania       i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy:
- przez 3 miesiące (licząc od dnia zatrudnienia wybranego kandydata) – dane nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania formalne,
- przez dwa tygodnie – dane pozostałych kandydatów.
Po tych terminach aplikacje będą komisyjnie niszczone.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz w art. 6 i 13 ustawy o pracownikach samorządowych jest obligatoryjne.         

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Podmiot publikujący: PZEAS Brzozów
Wytworzył: Jakub Prugar 2023-05-08
Opublikował w BIP: Jakub Prugar 2023-05-08 12:18:46
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jakub Prugar 2023-05-08 00:00:00
Modyfikował: Jakub Prugar 2023-06-13 13:04:44
Liczba wyświetleń: 345
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-13 13:04:44 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-06-13 13:04:44 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2023-05-09 09:48:40 Dodano pliki Jakub Prugar Szukaj
2023-05-08 14:14:15 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-05-08 14:13:53 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-05-08 14:12:23 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-05-08 13:23:56 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-05-08 13:22:08 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2023-05-08 12:18:46 Dodano dokument Jakub Prugar Szukaj
2023-05-08 12:15:34 Aktualizacja Jakub Prugar Szukaj
        Porównaj