Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/649 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 44 212, e-mail: pzeas@powiatbrzozow.pl;
 2. Na mocy art. 37ust.1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się za pomocą adresu elektronicznego: iodobrzozow@interia.eu;
 3. Administrator danych osobowych - Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dyrektorze Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie;
 3. w pozostałych przypadkach Pan/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
 1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. Innym podmiotom, które na podstawie stosownych  umów podpisanych z Powiatowym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brzozowie przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 4, a po tym  czasie przez okres ustanowiony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w zakresie określonym przez przepisy prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. uzyskania od Administratora informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie;
  2. prawo dostępu danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  3. prawo do żądania sprostowania )poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których  były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególna sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między strona umowa. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
 4. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pan, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.
Podmiot publikujący: PZEAS Brzozów
Wytworzył: Jakub Prugar 2021-03-08
Opublikował w BIP: Jakub Prugar 2021-03-08 12:45:49
Modyfikował: Jakub Prugar 2021-03-08 12:54:07
Liczba wyświetleń: 86
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-03-08 12:54:07 Zmieniono zawartość główną dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2021-03-08 12:54:07 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2021-03-08 12:53:11 Zmieniono zawartość główną dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2021-03-08 12:53:11 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2021-03-08 12:46:48 Dodano dokument Jakub Prugar Szukaj
2021-03-08 12:46:48 Dodano podgląd dokumentu Jakub Prugar Szukaj
        Porównaj