Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Podmiot zapewnia na tej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

 • tekstu odczytywalnego maszynowo;

Podmiot nie zapewnia na tej stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

 • nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo;
 • informacji w tekście łatwym do czytania (ETR);

Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:

 • Kontakt telefoniczny
 • Kontakt korespondencyjny
 • Przesyłanie faksów

Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługi z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:

 • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS;
 • komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych;
 • wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i lub aplikacje (tłumaczenie online);

Podmiot nie posiada urządzenia lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. H. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów), w którym siedzibę ma Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie.

 • podmiot zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne;
 • podmiot zastosował w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
 • podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 • podmiot zapewnia w przypadku tego budynku osobom ze szczególnymi potrzebami  możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób

Podmiot nie zapewnia w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Prugar.
 • E-mail: pzeas@powiatbrzozow.pl
 • Telefon: 13 434 42 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiat brzozowski
 • Adres: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
 • E-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl
 • Telefon: 134342645

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podmiot publikujący: PZEAS Brzozów
Wytworzył: Jakub Prugar 2021-03-04
Opublikował w BIP: Jakub Prugar 2021-03-04 13:35:00
Modyfikował: Jakub Prugar 2021-03-19 08:30:12
Liczba wyświetleń: 960
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-03-19 08:30:12 Zmieniono zawartość główną dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2021-03-19 08:30:12 Zmieniono zawartość główną dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2021-03-19 08:18:07 Zmieniono zawartość główną dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2021-03-19 08:18:07 Zmieniono zawartość dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2021-03-04 14:19:39 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Jakub Prugar Szukaj
2021-03-04 13:41:44 Dodano dokument Jakub Prugar Szukaj
2021-03-04 13:41:44 Dodano podgląd dokumentu Jakub Prugar Szukaj
2021-03-04 13:40:52 Aktualizacja Jakub Prugar Szukaj
2021-03-04 13:40:52 Aktualizacja Jakub Prugar Szukaj
2021-03-04 13:40:52 Aktualizacja Jakub Prugar Szukaj
2021-03-04 13:40:52 Aktualizacja Jakub Prugar Szukaj
        Porównaj