Udostępnianie informacji publicznej

Data publikacji: 2021-03-04 14:00:00

Udostępnianie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie, w tym m.in. w formie:

 1. Papierowej: pod adresem - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie, ul. H. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów
 2. Elektronicznej:
  • za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP, lub
  • przesyłając wniosek bezpośrednio na adres: pzeas@powiatbrzozow.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 1. Przedmiotu wniosku,
 2. Sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,
 3. Danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Organu.
 3. W przypadku, gdy Organ powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty odpowiadającej dodatkowym kosztom, które Organ ma ponieść w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podmiot publikujący: PZEAS Brzozów
Wytworzył: Jakub Prugar 2021-03-04
Opublikował w BIP: Jakub Prugar 2021-03-04 14:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jakub Prugar 2022-05-23 00:00:00
Liczba wyświetleń: 210

Wygenerowano: 2023-12-08 10:53:40