Obowiązek informacyjny - RODO

Data publikacji: 2022-03-02 09:05:00

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Brzozowie, mieszczący się pod adresem 36-200 Brzozów ul. H. Sienkiewicza 2, tel. 13 434 42 12, zwany dalej Administratorem.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Zbigniew Murjas, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego, w szczególności,  z zadań i obowiązków powiatu w sprawie wykonywania zadań publicznych, określonych przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
   w tym przepisów archiwalnych.
  5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ,w tym profilowaniu.
  6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Podmiot publikujący: PZEAS Brzozów
Wytworzył: Jakub Prugar 2022-03-02
Opublikował w BIP: Jakub Prugar 2022-03-02 09:05:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jakub Prugar 2022-03-02 00:00:00
Liczba wyświetleń: 231

Wygenerowano: 2023-12-08 11:03:41